Metodat laboratorike

Në laboratorin tonë ne përdorim metoda të ndryshme të procesimit dhe ngjyrimit histologjik, citologjik, histokimik, citokimik dhe imunohistokimik për diagnostikim të saktë dhe në kohë të shkurtë.

Metodat laboratorike
Histologjia konvencionale

Histologjia konvencionale

Mostrat indore ngjyrosen në mënyrë rutinore me metodën Hematoxylin & Eosin.

Citologjia konvencionale

Citologjia konvencionale

Mostrat citologjike ngjyrosen në mënyrë rutinore me metodën May-Grunwald-Giemsa.
Strishot citologjike cerviko-vaginale ngjyrosen në mënyrë rutinore me metodën Papanicolaou.

Citologjia me CYTOSPIN

Citologjia me CYTOSPIN

Në disa raste kur pranojmë mostra citologjike në formë të likidit të bollshëm, i procesojmë me metodën cytospin. Për këte përdorim pajisjen Hettich Rotofix 32 A me 12 stacione. Pajisja në fjalë na mundëson koncentrimin e qelizave në fushë katrore në preparatin mikroskopik në formë të një shtrese të hollë, të përshtatshme për vlerësim optimal citologjik, posaqërisht të mostrave me celularitet më të ulët. Kjo metodologji është e përshtatshme gjithashtu edhe për kuantifikim të neutrofileve në efuzionet artikulare e gjithashtu edhe për ngjyrime imunocitokimike.

CYTOBLOCK

CYTOBLOCK

Në disa raste kur pranojmë mostra citologjike në formë të likidit të bollshëm, krahas metodës CYTOSPIN i procesojmë edhe me metodën CYTOBLOCK. Përmes kësaj metode, duke i kombinuar metodat e fiksimit, mostrën citologjike e shëndrrojmë në bllok qelizor. Kjo na mundëson vlerësim morfologjik më të mirë e gjithashtu e bën mostrën citologjike të përshtatshme për metodat e ngjyrimit imunohistokimik dhe të analizës molekulare.

Citokimia

Citokimia

Mostrat citologjike në disa raste i ngjyrosim me metodën Perjodic Acid-Schiff (PAS).

Histokimia

Histokimia

Në laboratorin tonë aplikojmë ngjyrimet histokimike me sa vijon: Modified Giemsa, PAS, Alcian Blue, Mallory Trichrome, Reticulin Stain dhe Grocott.

Imunohistokimia

Imunohistokimia

Në laboratorin tonë në mënyrë rutinore aplikohen ngjyurimet imunohistokimike me këta markerë: ALK (Dako dhe Leica), AMACR, Bcl-2, Bcl-6, Calretinin, CD10, CD117, CD138, CD15, CD1a, CD20, CD23, CD3, CD31, CD34, CD4, CD45, CD5, CD56, CD61, CD68, CD8, CD99, Chromogranin A, Cyclin D1, Cytokeratin 19, Cytokeratin 20, Cytokeratin 5/6, Cytokeratin 7, Cytokeratin-MNF, Cytokeratin 34bE12, Estrogen Receptor, GFAP, Glycophorin A, Hepatocyte, IgKappa, IgLambda, Ki-67, Melan A, MUM-1, Myloperoxidase (MPO), Myogenin, p63, Pax-5, PLAP, Progesterone Receptor, PSA (Prostate Specific Antigen), S-100, SMA, Synaptophysin, TdT, Thyroglobulin, TTF-1 dhe Vimentin.
Gjithashtu, në nënyrë rutinore bëjmë testimet për amplifikimin e Her-2/neu (HercepTest nga DAKO), dhe ekspresionin e PD-L1 (nga Dako; Lung) dhe ALK (nga Leica).
Synimi jonë është të shtojmë numrin e markerëve imunohistokimik duke u siguruar për ruajtjen e kualitetit të ngjyrimeve.

Kontakti dhe informata shtesë

Dërgesa e materialit bioptik dhe blloqeve të parafinës në adresën: Mati 1, B-Relax, V-Hyrja 1, K.1-L6,1 10000, Prishtinë, Kosovë